Условия за закупуване

Правила и условия за покупка на Kellner&Kunz AG

Условия за закупуване Kellner & Kunz AG

Условия за покупка на Kellner&Kunz AG
Прилагат се единствено настоящите Общи условия за покупка. K&K признава всички условия на доставчика, които са в противоречие или се отклоняват от условията за покупка на K&K. K&K не признава никакви отклоняващи се условия на доставчика, освен ако K&K не се е съгласила изрично с тяхната валидност в писмена форма. Настоящите Общи условия за покупка се прилагат и ако K&K приеме доставката без възражения, знаейки за противоречащи или отклоняващи се условия на доставчика. Настоящите Общи условия за покупка се прилагат и за всички бъдещи сделки с доставчика. Индивидуалните споразумения, сключени с доставчика в отделни случаи, например рамкови споразумения и споразумения за осигуряване на качеството, както и допълнителните споразумения, допълненията и измененията към тях, във всички случаи имат предимство пред настоящите Общи условия за покупка.

1.Поръчки: Доставки, за които не са получени писмени поръчки, няма да бъдат приети. K&K се отказва от правото си на потвърждение на поръчката, освен ако е необходима промяна по отношение на количеството, цената или датата на доставка. K&K си запазва правото да приеме тази промяна. Доставчикът трябва да ни посочи очевидни грешки, например правописни и изчислителни грешки и непълноти в поръчката, включително в документите за поръчката, за да ги коригираме или допълним, преди да ги приемем.

2.Задължение за информиране: Преди промени в производствените процеси, материалите или частите на доставчика за продукти или услуги, преместване на производствените обекти, освен това преди промени в процедурите или оборудването за изпитване на частите или други мерки за осигуряване на качеството, доставчикът е длъжен да информира своевременно K&K, за да може последният да провери дали промените могат да имат вредно въздействие върху продукта.

3.Задължение за поверителност: Всички документи, предоставени от K&K, включително чертежи, скици и мостри, са изключителна собственост на K&K. Доставчикът се задължава да не ги предоставя на трети страни. Доставчикът се задължава да не ги предоставя на трети лица, да използва документите и образците единствено за изпълнение на настоящата поръчка, да не възпроизвежда документите, да се отнася внимателно към документите и образците, да ги съхранява и да ги върне изцяло на K&K веднага след приключване на поръчката. По-специално, доставчикът трябва да пази в тайна производствените процеси, получени от K&K в този контекст, дори след приключване на настоящата поръчка, и не трябва да ги използва за собственото си производство или за доставки на конкуренти на K&K. K&K си запазва всички права върху нови характеристики, произхождащи от K&K, по-специално в случай на издаване на патент или регистриране на полезен модел. Продукти, които са произведени съгласно документи, изготвени от K&K, като чертежи, модели и други подобни, или съгласно информация, която е поверителна за K&K, не могат да бъдат използвани от самия доставчик, нито да бъдат предлагани или доставяни на трети страни.

4.Прехвърляне на риска, Място на изпълнение: Рискът до пристигането на стоките на мястото на получаване, посочено от K&K, във всички случаи се носи от доставчика. Прехвърлянето на риска върху K&K винаги се извършва чрез предаване на стоките на мястото на получаване, посочено от K&K. Стоките се доставят на мястото, посочено в поръчката. Доставката се извършва в рамките на Австрия до мястото, посочено в поръчката. Съответното място на дестинация е и място на изпълнение. Ако мястото на изпълнение не е изрично договорено, за място на изпълнение се счита Велс.

5.Запазване на собствеността: При предаването на стоките на K&K, собствеността се прехвърля директно на K&K. K&K не признава резервация на правото на собственост.

6.Ценообразуване: Цената, посочена в поръчката, е задължителна. Освен ако не е договорено друго в отделни случаи, цената включва всички услуги и допълнителни услуги на доставчика, както и всички допълнителни разходи (напр. подходяща опаковка, транспортни разходи, включително застраховка за транспорт и отговорност). Ценовите претенции трябва да бъдат обявени от доставчика в писмен вид най-малко 3 месеца преди началото на новото тримесечие. Това съобщение не означава автоматично приемане на иска.

7.Частични доставки, недостатъчни доставки и свръхдоставки: Частичните доставки не се считат за изпълнение, освен ако K&K не ги одобри. Приемането на частична доставка не представлява такова одобрение. В случай на недостатъчна доставка от максимум 5%, K&K има право да приеме доставката и да анулира липсващата част от доставката. K&K си запазва правото да върне свръхдоставките за сметка на доставчика.

8.Дата на доставка, договорна неустойка: Срокът за доставка, посочен от K&K в поръчката, е задължителен. Доставчикът се задължава да спазва договорената дата на доставка. Веднага щом закъсненията при доставчика станат очевидни, той трябва да информира K&K за това, като посочи причините и очакваната продължителност на пропуснатия срок. Ако договорените дати не бъдат спазени от доставчика, независимо от причината за това, K&K има право да се откаже от договора по своя преценка и да осигури заместник от трета страна и/или да поиска обезщетение за неизпълнението, без да се засягат по-нататъшни правни претенции. Не е необходимо да се определя гратисен период. Доставчикът трябва да възстанови всички допълнителни разходи, възникнали поради забавени доставки и услуги. Приемането на забавената доставка или услуга не представлява отказ от претенции за обезщетение. В случай на повторно неспазване на сроковете K&K има право да се откаже от договора, дори ако доставчикът не е отговорен за забавянето. Ако доставчикът виновно е в забава по отношение на доставката, той е длъжен да заплати на K&K договорна неустойка в размер на 50,00 евро за всеки просрочен клиент и за всеки просрочен артикул.K&K може също така да претендира за договорната неустойка до окончателното уреждане на въпроса, ако K&K не си е запазила изрично това право при приемането на забавената доставка.K&K си запазва правото да претендира за допълнителни обезщетения. Доставчикът си запазва правото да докаже, че K&K не е претърпял никаква щета или само значително по-малка щета. Доставки преди договорената дата са разрешени само със съгласието на K&K. K&K си запазва правото да върне предсрочно доставените стоки или да начисли стойност на съответната фактура.

9.Формуляр за доставка: Доставката трябва да се извършва изключително в съответствие с отделните правила за транспорт и опаковане на K&K за доставчиците. Правилата за транспортиране и опаковане, както са изменяни периодично, са неразделна част от правилата и условията за покупка на K&K.

10.Плащане: Освен ако не е договорено друго, плащанията се извършват на 25-ия ден от месеца, следващ доставката и изпълнението, както и получаването на надлежна фактура, след приспадане на 3 % отстъпка или 90 дни нетно.

11.Произход на стоките, преференции, правила в международната търговия: Доставчикът е длъжен да представи дългосрочна декларация на доставчика за всички артикули, доставени на K&K, в която потвърждава преференциалния статут на стоките (“стоки с преференциален произход от ЕС” или “стоки без преференциален произход от ЕС”). В случай на неспазване на това задължение или в случай на неправилно издадени декларации доставчикът носи отговорност пред K&K за всички произтичащи от това вреди. Доставчикът се задължава да проверява своите продукти дали са предмет на забрани, ограничения и/или лицензионни задължения при международното движение на стоки (например по отношение на списъка за износ, Регламента за двойна употреба, разпоредбите на САЩ за реекспорт и т.н.) и да ги спазва в съответния случай. В случай на неспазване на това задължение доставчикът носи отговорност за всички вреди, понесени от K&K в резултат на това, включително допълнителни искове за чуждестранни вносни мита, глоби и други подобни. Декодиране на кодовете за произход: D = Трета страна / E = ЕС / F = ЕАСТ

12.Гаранция: В случай на материални дефекти и дефекти на собствеността на стоките (включително неправилна доставка и кратка доставка, както и неправилен монтаж, дефектно сглобяване, инструкции за експлоатация или работа) и в случай на други нарушения на задълженията от страна на доставчика се прилагат законовите разпоредби, освен ако по-долу не е предвидено друго. В съответствие със законовите разпоредби доставчикът носи отговорност по-специално за това, че стоките имат договореното качество към момента на прехвърляне на риска към K&K. Доставчикът не носи отговорност за дефекти на стоките. Във всеки случай описанията на продуктите, които – по-специално чрез обозначение или препратка в поръчката – са предмет на съответния договор или са били включени в договора по същия начин като тези ЕКБ, се считат за споразумение за качеството. Няма значение дали описанието на продукта произхожда от K&K, от доставчика или от производителя.K&K има право на неограничени претенции за дефекти и в случай, че K&K не е знаела за дефекта към момента на сключване на договора поради груба небрежност. Законовите разпоредби се прилагат към търговското задължение за проверка и уведомяване за дефекти със следната уговорка: задължението на K&K за проверка се ограничава до дефекти, които стават явни по време на входящата проверка на стоките с външен преглед, включително документите за доставка, както и по време на нашия контрол на качеството в процедурата за произволно вземане на проби (например транспортни повреди, неправилна и кратка доставка). Ако е договорено приемане, няма задължение за проверка. Във всички останали отношения това зависи от степента, в която проверката е осъществима в хода на обичайната дейност, като се вземат предвид обстоятелствата на конкретния случай. Задължението за уведомяване за дефекти, открити по-късно, остава незасегнато. Във всички случаи рекламацията (известието за дефект) от страна на K&K се счита за направена без забавяне и навреме, ако е получена от доставчика в рамките на две седмици. Разходите, направени от доставчика за целите на проверката и отстраняването на дефекта, се поемат от доставчика, дори ако се окаже, че в действителност не е имало дефект. Отговорността на K&K за вреди в случай на неоснователно искане за отстраняване на дефект остава незасегната; въпреки това K&K носи отговорност в това отношение само ако е признала или е проявила груба небрежност, като не е признала, че няма дефект. Ако доставчикът не успее да изпълни своята RECA | HÄLT. ЕФЕКТИ. BEWEGT.4 задължение за допълнително изпълнение – по преценка на K&K чрез отстраняване на дефекта (отстраняване) или чрез доставка на бездефектна стока (замяна) – в рамките на разумен срок, определен от K&K, K&K може да отстрани дефекта сам и да поиска от доставчика възстановяване на необходимите за това разходи или съответно авансово плащане. Ако допълнителното изпълнение от страна на доставчика е неуспешно или неразумно за K&K (например поради особена спешност, застрашаване на безопасността на работата или предстоящо възникване на несъразмерни щети), не е необходимо да се определя краен срок; доставчикът трябва да бъде информиран незабавно, по възможност предварително.Освен това K&K има право да намали покупната цена или да се откаже от договора в случай на съществен дефект или дефект на правото на собственост в съответствие със законовите разпоредби. Освен това K&K има право да претендира за обезщетение за вреди и възстановяване на разходи в съответствие със законовите разпоредби.Доставчикът трябва да вземе предвид признатите технологични правила и приложимите законови и официални разпоредби (по-специално DIN, VDE, VDI, DVGW). В деня на доставката стоките трябва да отговарят на всички приложими законови и официални разпоредби, включително тези на Закона за безопасност на оборудването и опазването на околната среда, и да отговарят на разпоредбите за предотвратяване на злополуки. Ако се доставят опасни вещества по смисъла на Наредбата за опасните вещества (GefStoffV) или продукти, при чието използване не може да се изключи отделянето на такива вещества, доставчикът трябва да предостави на K&K или на доставчика на услуги на K&K данните, необходими за изготвянето на информационния лист за безопасност на ЕО (§14 GefStoffV), без да бъде помолен за това

13.Регресен иск на доставчика: K&K има право на регресни права в рамките на веригата за доставки без ограничения в допълнение към претенциите за дефекти. По-специално, K&K има право да изисква от доставчика точно такъв вид последващо изпълнение (поправка или замяна), каквото K&K дължи на своя клиент в конкретния случай. Преди K&K да признае или изпълни рекламация за дефекти, предявена от негови клиенти (включително възстановяване на разходи), той уведомява доставчика и изисква писмено становище, в което накратко се обясняват фактите по случая. Ако изявлението не бъде направено в разумен срок и не бъде постигнато решение по взаимно съгласие, претенцията за дефекти, действително предоставена от K&K, се счита за дължима на клиента на K&K; в този случай доставчикът е отговорен за доказване на противното.Претенциите на K&K, произтичащи от регреса на доставчика, се прилагат също така, ако стоките са били допълнително обработени от K&K или от някой от нашите клиенти, например чрез вграждане в друг продукт, преди да бъдат продадени на потребител.

14.Отговорност за продукта: Доставчикът обезщетява K&K срещу всички искове, произтичащи от извъндоговорна отговорност за продукта, които се дължат на дефект в доставения от него продукт.Освен това доставчикът носи отговорност за вреди, понесени от K&K в резултат на разумни предпазни мерки срещу иск, произтичащ от извъндоговорна отговорност, които се дължат на доставчика (например мерки за публична реклама). Доставчикът трябва да се застрахова адекватно срещу искове, които го засягат в случай на иск, произтичащ от отговорност за продукт, и да докаже това на K&K при поискване, като представи застрахователна полица.

15.Доставчик на услуги: Доставчиците на услуги, които работят в помещенията на компанията K&K, са длъжни да подпишат и спазват договора с изпълнителя на K&K.

16.Използване на търговските марки на K&K: Ако стоките са върнати от K&K или не са приети и носят търговската марка на K&K или логото на Reca, те не могат да бъдат продавани на трети страни. За всеки случай на нарушение е договорена договорна неустойка в размер на двойния размер на стойността на стоките, но не по-малко от 15 000,00 EUR.

17.Форсмажорни обстоятелства: Стачки, локаути, оперативни прекъсвания, официални заповеди и други случаи, за които K&K не носи отговорност и които водят до намаляване на потреблението, се считат за форсмажорни обстоятелства и дават право на K&K да се откаже от договора.

18.Права на собственост: В случай на виновно нарушаване на права върху индустриална собственост доставчикът обезщетява K&K и неговите клиенти срещу искове от трети страни, произтичащи от нарушения на авторски права, права върху търговски марки и патенти, освен ако дизайнът на артикул за доставка не произхожда от K&K. Доставчикът също така обезщетява K&K срещу всякакви искове от трети страни, произтичащи от нарушения на авторски права, права върху търговски марки и патенти.

19.Забрана на детския труд: Доставчикът се задължава да спазва минималните стандарти, установени в основните трудови стандарти на МОТ, и да задължи собствените си доставчици да спазват тези минимални стандарти чрез специални договорни условия. По-специално доставчикът се задължава да не наема деца. Доставчикът трябва да гарантира, че неговите собствени доставчици също не наемат деца. Под деца се разбират всички лица на възраст под 15 години. В изключителни случаи деца могат да бъдат наемани на работа на възраст от 14 години, при условие че това е разрешено от законодателството на страната на производство.

20.Опазване на околната среда: Опазването на околната среда има висок приоритет в разбирането на K&K за качество. K&K очаква RECA а следователно и от доставчиците, да се съобразяват с околната среда в съответствие с насоките на K&K.

21.Наредба(EG) Nr. 1907/2006 (REACH): Доставчикът гарантира, че доставените от него продукти отговарят на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (Регламент REACH). Веществата, които се съдържат в продуктите на Доставчика, са, доколкото това се изисква съгласно разпоредбите на Регламента REACH, предварително регистрирани или регистрирани след изтичането на преходните периоди, освен ако веществото не е освободено от регистрация. Доставчиците със седалище в държави, които не са членки на ЕС, се задължават да назначат единствен представител (ОР) в съответствие с член 8 от Регламента REACH със седалище в ЕС, чието име и адрес трябва да ни бъдат съобщени. ОР поема всички задължения за регистрация и други задължения по REACH на доставчика. Ако СО е извършила предварителна регистрация или регистрация, тя трябва да ни бъде съобщена, като се посочи регистрационният номер. В случай на смяна на СО или прекратяване на дейността на СО, доставчикът трябва да ни информира незабавно.Доставчикът гарантира, че доставените от него продукти не съдържат вещества от т.нар. списък на кандидатите съгласно чл. 59 (1, 10) от Регламента REACH. Доставчикът се задължава незабавно да информира писмено K&K, ако по някаква причина доставените от него продукти съдържат вещества от списъка на кандидатите; това важи особено в случай на разширяване/допълнение на списъка на кандидатите. Информацията трябва да бъде изпратена по имейл на адрес einkauf@reca.co.at. Етикетирането на продуктите в бележката за доставка, потвърждението на поръчката или фактурата не е достатъчно. Доставчикът трябва да назове отделните вещества и да посочи възможно най-точно масовия процент. Доставчикът се задължава също така, че доставените от него продукти отговарят на всички изисквания на Регламент (ЕО) № 1272/2008 (Регламент CLP). По-специално, доставчиците извън ЕС са отговорни за това да гарантират, че техният ОР е уведомил за списъка за класификация и етикетиране на доставените продукти в съответствие с членове 39-42 от Регламента CLP. В случай че доставчикът наруши някое от горепосочените задължения, ние имаме право по всяко време да анулираме незабавно съответната поръчка и да откажем приемането на съответната доставка, без да понасяме каквито и да било разходи. Всички съществуващи искове за обезщетение остават незасегнати от това; анулирането или отказът от приемане не представлява отказ от искове за обезщетение.

22.Договорни текстове, приложимо право и място на юрисдикция: Договорният език е немски. Договорът се урежда от австрийското право с изключение на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки. Мястото на юрисдикция за всички спорове, произтичащи от този договор, е Велс. K&K също така има право да предприеме правни действия на мястото на стопанска дейност на доставчика.

23.Клауза за недействителност: Ако някоя от горепосочените договорени клаузи е невалидна изцяло или частично, това няма да засегне валидността на останалите условия за покупка. Страните се съгласяват, че такава невалидна клауза се заменя с валидна клауза, която се доближава максимално до смисъла на невалидната клауза.

Март 2019

Контакт
Контакт
Затоври
трябва да приемете бисквитките, за да използвате този формуляр
Вашето лице за контакт:
Ралица Дичева
Ралица Дичева
Администрация
Марио Иванов
Марио Иванов
Търговски Представител, гр.София
Николай Исаев
Николай Исаев
Търговски Представител, гр.София
Тодор Петков
Тодор Петков
Търговски Представител, гр.Пловдив
Георги Георгиев
Георги Георгиев
Търговски Представител, гр.Пловдив
Радослав Бобадалиев
Радослав Бобадалиев
Търговски Представител, гр.Шумен
Христо Димитров
Христо Димитров
Търговски Представител, гр.Казанлък
Калоян Гюрецов
Калоян Гюрецов
Търговски Представител, гр.Плевен
Александър Чоканов
Александър Чоканов
Търговски Представител, гр.Плевен
Божидар Лалчев
Божидар Лалчев
Търговски Представител, гр.Стара Загора
Владислав Великов
Владислав Великов
Търговски Представител, гр.Бургас
Юлия Генчева
Юлия Генчева
Администрация
Владислав Петков
Владислав Петков
Търговски Представител, гр.София
Красимир Методиев
Красимир Методиев
Търговски Представител, гр.София
Драгомир Манчев
Драгомир Манчев
Търговски Представител, гр.София
Петя Цанкова
Петя Цанкова
Администрация
Никола Паунов
Никола Паунов
Регионален Мениджър, обл.Пловдив
Красимир Дончев
Красимир Дончев
Генерален Директор, Река България
Река България
Река България
Моля, потвърдете, че не сте робот!
Благодарим Ви за съобщението!
Вашето лице за контакт ще се свърже с Вас скоро.

Целият ни асортимент
сърфиране онлайн

Инструменти
Инструменти
към Каталога
Скрепителна техника
Скрепителна техника
към Каталога
Строителство
Строителство
Download
цялата медийна библиотека
цялата медийна библиотека
изтегли Брошурите