Общи Условия

Общи условия за продажба, доставка и плащане на Kellner & Kunz AG

Общи условия за продажба, доставка и плащане на Река България ЕООД

1. Обхват
1.1 Следните условия за продажба, доставка и плащане се прилагат за всички договори, доставки и други услуги, включително консултантски услуги и информация.

1.2 Те се прилагат и за всички бъдещи договори с клиента, както и за бъдещи доставки и други услуги, които ще бъдат предоставени на клиента.

1.3 С настоящото се отхвърлят всякакви противоречащи си правила и условия.

2. Сключване на договор
Приемането на поръчката за стоки се извършва чрез доставка или потвърждаване на поръчката. Договорният обхват на доставката и изпълнението се определя изключително от съдържанието на потвърждението на поръчката или, при липса на такова, от известието за доставка и фактурата. Ако то се отклонява от съдържанието на поръчката, се счита, че клиентът е дал съгласието си, ако не възрази с препоръчано писмо в срок от 4 дни от получаването.

3. Цени
Минималната стойност на поръчката е € 40,- нето. Офертата ни е обвързваща за 4 седмици. След изтичането на този период начисляваме цените, валидни в деня на доставката. При липса на специална оферта се прилагат цените, валидни в деня на доставката, съгласно нашата ценова листа. Те се основават на валидните по това време документи за изчисление. Данъкът върху добавената стойност не е включен в цената и ще бъде фактуриран отделно по съответната законова ставка. Увеличението на материалите и разходите, увеличението на цените на нашите доставчици, увеличените данъци и мита, както и увеличението на цените поради форс мажор също ни дават право да коригираме договорените цени.

4. Условия за плащане
4.1 Нашите фактури се плащат в срок от 8 дни от датата на фактурата с отстъпка от 1,5%, в срок от 20 дни без приспадане. Въпреки това покупната цена се дължи незабавно, ако клиентът не е изпълнил други задължения за плащане към нас.

4.2 Ако крайният срок за плащане бъде превишен, ние имаме право да начислим лихва за забава в размер на 1% от сумата по фактурата на месец за периода от датата на падежа до получаване на плащането. Всички споразумения за частично плащане са валидни само докато се извършват договорените плащания. В случай на неспазване на споразуменията за разсрочено плащане имаме право да поискаме незабавно плащане, независимо от падежа на предоставените менителници.

4.3 Ако клиентът не изпълни задължението си за плащане или ако срещу активите му бъде открито производство по несъстоятелност, целият останал дълг става изискуем, дори ако са налице менителници с по-късен падеж. Ако този остатък от задължението не бъде платен незабавно, ние имаме право да поискаме предаването на предмета на покупката, с изключение на всякакви права на задържане.

4.4 Падежът на плащането не може да бъде отлаган поради предявяване на гаранционни претенции, претенции за обезщетение, претенции за отговорност за продукти или други претенции. Клиентът също така няма право на никакво задържане, задържане на плащане или прихващане за сметка на такива искове. Вземания срещу нас, произтичащи от други търговски сделки, могат да бъдат прихванати от нашите вземания само след окончателно съдебно решение или след признаване от наша страна.

4.5 Със съгласието на клиента за електронно фактуриране, той ще получава всички фактури с електронен подпис по електронен път на предоставения от него електронен адрес (чрез EDI, pdf). По този начин клиентът се отказва от изпращането на фактурата по пощата.

5. Условия за доставка
5.1 Нашето задължение за доставка е обвързано с пълна и правилна самостоятелна доставка, освен ако недоставянето или забавянето е по наша вина.

5.2 При продукти, изработени по поръчка, са допустими излишъци или къси доставки в размер до 10%, които ще бъдат отчетени във фактурата.

5.3 По отношение на размерите, посочени за нашите артикули за доставка, ние си запазваме правото на отклонения, обичайни в търговията, освен ако изрично не сме гарантирали спазването на размерите.

5.4 Имаме право да извършваме разумни частични доставки.

5.5 Доставката винаги се извършва за сметка и на риск на клиента. Ние не носим отговорност за повреди или загуби по време на транспортиране. Не сме задължени да сключваме застраховка срещу щети при транспортиране.

5.6 Ако изпращането на поръчаните артикули за доставка се забави по причини, за които клиентът носи отговорност, рискът преминава върху клиента след получаване на уведомлението за готовност за изпращане.

5.7 За поръчки с нетна стойност 299 евро или повече, ние доставяме безплатно. Начин на изпращане по наша преценка. За поръчки с нетна стойност, по-малка от 299 евро, се фактурират обичайните такси за превоз и опаковане. Външната опаковка се таксува по себестойност и не се приема обратно, с изключение на европалети.
5.8 Обработката на експресни пратки е за сметка на получателя.

6. Период на доставка
Информацията за сроковете за доставка е приблизителна и необвързваща. Нашето задължение за доставка се преустановява, докато клиентът е в забава по отношение на дължимо плащане или други задължения към нас. Ако клиентът просрочи плащането с повече от 30 дни, ако срещу него са наложени запори или ако финансовото му състояние се влоши значително, ние имаме право да се откажем от всички договори за доставка, които все още не са изпълнени, или да поискаме авансови плащания. Претенциите на клиента за вреди или последици от забавяне се изключват изцяло,
т.е. не се поема никаква отговорност за забавена доставка или последващи щети, особено ако те се дължат на вина на трети страни, като например доставчици или транспортни фирми.

7. Запазване на правото на собственост
Доставените от нас артикули остават наша собственост до пълното покриване на всички задължения на клиента към нас, независимо от причината, поради която те са възникнали. Ако клиентът плаща с чек или менителница, отговорността към нас се покрива само когато тези документи са осребрени. Клиентът е длъжен да застрахова стоките, доставени със запазено право на собственост, срещу пожар и кражба. Стоките, които не са платени изцяло, не могат да бъдат препродавани, залагани или използвани като обезпечение. Ако съдебен изпълнител пожелае да изземе доставените стоки, нашата собственост трябва да бъде заявена пред съдебния изпълнител, като се посочат фирмата и адресът ни. Трябва да бъдем информирани незабавно за всеки пристъп. Ако доставените от нас стоки са продадени в противоречие със забраната на клиента, нашето запазване на собствеността се разпростира върху претенциите на клиента, произтичащи от тази продажба. Веднага след възникването на вземанията на клиента към третата страна те се считат за неотменимо прехвърлени на нас и клиентът е длъжен да ни информира за своите клиенти при поискване в случай на съществуваща разширена резерва за собственост.

8. Гаранция, обезщетение, отговорност за продукта

8.1 Доставената стока трябва да бъде незабавно внимателно прегледана от клиента по смисъла на §§ 377, 378 от Германския търговски кодекс (HGB) и всички откриваеми дефекти трябва да бъдат подробно описани в товарителницата или в кантарната бележка, в противен случай се изключват всякакви претенции – по-специално и претенции за обезщетение за вреди. Ако не може да се извърши незабавна проверка при приемането, това обстоятелство трябва да бъде отбелязано в товарителницата или в документа за доставка, в противен случай всички претенции се изключват. Ако по време на последваща проверка бъде открит дефект, трябва да бъде направена подробна писмена рекламация в рамките на 4 дни от доставката.

8.2 Ако доставените стоки имат дефекти или ако дефектите се проявят в рамките на гаранционния срок, ние ще ремонтираме или заменим стоките по наша преценка в разумен срок. Други или допълнителни претенции, по-специално за намаляване на възнаграждението, не съществуват. Естественото износване, неправилното боравене, прекомерната употреба, небрежността и модификациите без наше одобрение изключват всякаква гаранция.

8.3 Отговорността за последващи щети, причинени от дефект от наша страна, е изключена.

8.4 Защитните последици от този договор са изключени в полза на трети лица. Ако клиентът предяви претенции към нас, той признава, че има право на претенции само в съответствие с тези условия и само до степента, в която ни се предоставят претенции към производителя на съответния дефектен продукт.

8.5 Ако поръчката е направена въз основа на спецификациите на клиента в отклонение от стандартната версия на нашия асортимент за доставка, изпълнението се извършва без никаква отговорност от наша страна за товароносимостта на този продукт, изработен по поръчка, на риск на клиента. Ние нямаме никакво задължение да предупреждаваме, изпитваме или обясняваме по отношение на пригодността или носещата способност на този продукт, изработен по поръчка, за определени области на приложение. Всякакви претенции за обезщетения, по-специално за последващи вреди, са изключени.

8.6 Съществува риск от водородно окрехкостяване при скрепителни елементи с галванични покрития, които са закалени и темперирани до клас на якост 10.9 или по-висок. Дори и при термично последващо третиране не може да се изключи остатъчен риск. Обръщаме изрично внимание на намаляването на носещата способност, което може да доведе до това. Поради това такива покрития се извършват само по искане и на риск на клиента. Всякакви гаранционни претенции и претенции за обезщетение срещу нас са изключени.

8.7 Клиентите, на които предоставяме компютърна програма за опростена обработка на техните поръчки при нас, нямат право да променят, копират, предават или използват по друг начин тази програма. Инсталирането (или деинсталирането) и предоставянето на софтуера са безплатни. Ние не носим отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да било смущения в ИТ системата на клиента. В случай на прекратяване на деловите взаимоотношения имаме изричното право – съответстващо на инсталацията – да деинсталираме тази програма в системата EDP на клиента. В случай на нарушение на тази разпоредба се договаря неустойка в размер на 100 000 евро, при условие че не бъдат предявени допълнителни искове.

9. Връщане на стока
Връщането на доставени стоки към нас може да се осъществи само с нашето писмено съгласие и при предварително определените от нас условия. Във всички случаи обратната пратка трябва да бъде извършена с платен превоз и без наложен платеж на риск и за сметка на клиента. В случай на продукти, изработени по поръчка, връщане на стоки не е възможно.

10. Място на изпълнение, място на юрисдикция, приложимо право
10.1 Мястото на изпълнение е Велс.
10.2 Компетентен е компетентният съд в град Велс.
10.3 Прилага се австрийското законодателство. Не се прилагат разпоредби, основани на международни конвенции в областта на продажбеното право.

Статус август 2016

Контакт
Контакт
Затоври
трябва да приемете бисквитките, за да използвате този формуляр
Вашето лице за контакт:
Ралица Дичева
Ралица Дичева
Администрация
Марио Иванов
Марио Иванов
Търговски Представител, гр.София
Николай Исаев
Николай Исаев
Търговски Представител, гр.София
Тодор Петков
Тодор Петков
Търговски Представител, гр.Пловдив
Георги Георгиев
Георги Георгиев
Търговски Представител, гр.Пловдив
Радослав Бобадалиев
Радослав Бобадалиев
Търговски Представител, гр.Шумен
Христо Димитров
Христо Димитров
Търговски Представител, гр.Казанлък
Калоян Гюрецов
Калоян Гюрецов
Търговски Представител, гр.Плевен
Александър Чоканов
Александър Чоканов
Търговски Представител, гр.Плевен
Божидар Лалчев
Божидар Лалчев
Търговски Представител, гр.Стара Загора
Владислав Великов
Владислав Великов
Търговски Представител, гр.Бургас
Юлия Генчева
Юлия Генчева
Администрация
Владислав Петков
Владислав Петков
Търговски Представител, гр.София
Красимир Методиев
Красимир Методиев
Търговски Представител, гр.София
Драгомир Манчев
Драгомир Манчев
Търговски Представител, гр.София
Петя Цанкова
Петя Цанкова
Администрация
Никола Паунов
Никола Паунов
Регионален Мениджър, обл.Пловдив
Красимир Дончев
Красимир Дончев
Генерален Директор, Река България
Река България
Река България
Моля, потвърдете, че не сте робот!
Благодарим Ви за съобщението!
Вашето лице за контакт ще се свърже с Вас скоро.

Целият ни асортимент
сърфиране онлайн

Инструменти
Инструменти
към Каталога
Скрепителна техника
Скрепителна техника
към Каталога
Строителство
Строителство
Download
цялата медийна библиотека
цялата медийна библиотека
изтегли Брошурите