Общи търговски условия

Общи търговски условия

Общи търговски условия pdf download

1. Сфера на приложение
1.1 Долу изложените условия за търговия, доставка и разплащане важат за всички договори, доставки и други услуги, включително консултации и даване на информация.

1.2 Те важат и за всички бъдещи договори с възложителя, както и за бъдещи доставки и консултации.

1.3 Насрещни условия ще бъдат оспорени.

2. Приключване на договора
Приемането на поръчката става чрез доставка или потвърждение на поръчката. Съдържанието на потвърждението на поръчката, а в случай, че такова липсва, на стоковата разписка и на фактурата, е релевантно за размера на доставката и предоставената услуга. В случай, че има отклонение от поръчката, се приема, че клиентът го приема, ако не писмено не предяви претенции в 4- дневен срок.

3. Цени
Нашата оферта важи за 4 седмици. След този срок начисляваме важащите към момента на доставка цени. В случай, че няма изрична оферта, по правило важат цените от нашата ценова листа в деня на доставката. Те се основават на важащите към момента калкулационни документи. ДДС не е включен в цените и бива съответно начислен в отделна позиция във фактурата. Повишаването на цените на материалите и разходите, увеличения на цените от страна на нашите доставчици, повишени данъци и такси, както и увеличения на цените поради форсмажорни обстоятелства ни дават право да напасваме съответно свързаните цени.

4. Условия на плащане
4.1 Нашите фактури следва да бъдат платени в съответно уговорените срокове. В случай, че поръчителят на стоката е в просрочие с други фактури, покупната цена е дължима веднага.

4.2 При просрочие имаме право да начисляваме лихва в размер на 1% от стойността на фактурата за периода от настъпване на падежа до постъпване на плащането. Всички договорки за частични плащания важат само тогава, когато споразумените плащания бъдат направени. При неспазване на договорка за частично плащане имаме право да изискаме моментално плащане без оглед на падежа на дадена вноска.

4.3 В случай, че клиентът не спази задължението си да плати или изпадне в несъстоятелност, тогава цялата сума става веднага дължима, включително и вноски с по- късен падеж. В случай, че дължимото не бъде изплатено веднага, имаме право да изискаме предмета на сделката без оглед на всякакви права за задържане от страна на клиента.

4.4 Падежът на плащане не може да бъде отложен чрез предявяване на претенции за услуги, компенсации и други. Заради подобни претенции клиентът няма право да задържа плащането или да игнорира фактурата. Наши задължения към 3- ти страни могат да бъдат приспаднати от задължението само в случай на съдебно постановление или наше съгласие.

5. Условия на доставка
5.1 Нашето задължение за доставка може да бъде изпълнено при условие, че доставката към нас също е била правилна и пълна, освен в случаите, когато ние сме виновни за неизпълнение на поръчката.

5.2 При изпълнение на специфични клиентски поръчки е допустима под- или наддоставка в размер на 10%, което ще бъде отразено във фактурата.

5.3 Запазваме си правото за обичайни отклонения от зададените параметри, освен ако не сме потвърдили изрично тези параметри.

5.4 Имаме право на разумни частични доставки.

5.5 Доставката е за сметка и на риск на купувача. Ние не носим отговорност за нарушаване на целостта и загуби по време на транспорта. Нямаме задължение да застраховаме стоката.

5.6 В случай, че изпращането на стоката е забавено по причини, зависещи от купувача, тогава с наближаване готовността за изпращане на стоката, рискът преминава към купувача.

5.7 Поръчки на стойност над 100лв. се доставят без начисляване на транспортни разходи. При поръчки на стойност под 100лв. на клиента се начисляват съответните куриерски разходи.

5.8 Експресни доставки се извършват за сметка на купувача.

6. Срок на доставка
Информацията за сроковете за доставка е ориентировъчна и необвързваща. Задължението за доставка от наша страна бива замразено, в случай, че клиентът има просрочени задължения към нас. В случай, че клиентът забави плащането си повече от 30 дни, или платежоспособността му чуствително се влоши, имаме право да прекратим всички все още неизпълнени договори за доставка, или да изискваме предварително плащане. Претенции от страна на клиента относно всякакви вреди или неблагоприятни последствия поради забавяне са изцяло изключени, т. е. не носим отговорност за закъснели доставки и не поемаме разноски, особено ако са причинени от трети, като доставчици или транспортни предприятия.

7. Право на собственост
Доставените от нас стоки остават наша собственост до пълното изчистване на всякакви задължения на клиента към нас, без значение по какъв повод са възникнали. Ако клиентът плаща с менителница или чек, задължението е покрито едва тогава, когато те бъдат осребрени. Клиентът е длъжен да застрахова доставните със запазено право на собственост стоки срещу пожар и кражба. Неизцяло платените стоки не могат да бъдат депозирани, препродавани или прехвърляни. В случай, че съдия- изпълнител наложи запор над доставената стока, нашата собственост трябва да се обяви чрез назоваването на нашата фирма и адрес. При евентуален запор трябва да бъдем незабавно уведомени. В случай, че доставените стоки бъдат продадени въпреки забраната, тогава нашето право на собственост се прехвърля върху възникналото от тази продажба вземане. Веднага след възникването на вземането на клиента от трети страни, клиентът е задължен да уведоми своя клиент за нашето право право на собственост.

8. Гаранция, замяна, отговорност
8.1 Доставените стоки трябва да бъдат веднага проверени от клиента по смисъла на §§ 377, 378 от Закона за търговия и установените дефекти да бъдат детайлно описани върху стоковата разписка или товарителницата, в противен случай всякакви претенции, особено за замяна, няма да бъдат уважени. В случай, че проверката не може да бъде извършена веднага при приемането на стоката, това трябва да бъде описано върху стоковата разписка или товарителницата, в противен случай всякакви претенции, особено за замяна, няма да бъдат уважени. Установените при последваща проверка дефекти трябва да бъдат писмено заявени в 4 дневен срок след доставката.

8.2 Ако доставената стока има дефекти или покаже грешки при работа в рамките на гаранционния срок следва ремонт по наш избор или съответно замяна в рамките на разумен срок. Други или последващи отстъпки, особено в цената, не могат да бъдат направени. Нормалното износване, експлоатация не по предназначение, прекомерна експлоатация, небрежност и изменения без нашето одобрение изключват всякаква гаранция.

8.3 Отговорност от наша страна за последващи дефекти е изключена.

8.4 Гаранция в полза на трети страни е изключена. При възникване на претенция, клиентът приема, че ние носим отговорност само в рамките на предоставената от производителя гаранция.

8.5 В случай, че поръчката е направена по задание на клиента и се отклонява от стандартната версия, изпълнението на поръчката ще бъде направено без да носим отговорност за издържливостта на изработката. При това нямаме задължение за обичайните проверки, предупреждения и разяснения относно приложимостта или издържливостта на изработката за определени цели. Всякакви претенции за замяна, особено за щети вследствие на дефекти, са изключени.

8.6 При крепежни елементи с галванично покритие, които са калени с клас на якост 10.9 или по- висок, съществува опасност за преминаване на водорода в крехко състояние. Също при последваща термична обработка не може да бъде изключен остатъчен риск. Ще бъде изрично изтъкнато произтичащото от това намалено допустимо натоварване. Поради това подобно покритие се прави само по желание на клиента и на негова отговорност. Всякакви претенции за гаранция или замяна са изключени.

8.7 Клиенти, на които се дава на разположение електронна програма за улесняване на поръчките им при нас, нямат право да я променят, копират, дават на трети страни или използват за друго. Инсталацията (съответно деинсталацията) и предоставянето на разположение е безплатно. Не сме отговорни за възможни смущения в програмата. В случай на прекратяване на отношенията трябва да ни се даде изключителен достъп за деинсталация- кореспондиращ с този за инсталацията. В случай на действия против това споразумение важи като уговорено обезщетение от € 100.000,-- .

9. Рекламации
Връщане на стока може да бъде направено само при писмено уведомяване и при предварително зададените от нас условия. При всички положения изпращането на стоката става franko за сметка и риск на клиента. При специфични клиентски разработки не са възможни рекламации.

10. Място на изпълнение, действащ съд, приложимо право.
10.1 Като място на изпълнение важи София.

10.2 Действащ съд е съответния съд в София.

10.3 Приложимо е българското право. Не се прилагат международни правни споразумения.

Декември 2006

Нагоре

RECA Group

Интересувате се от международните дъщерни фирми на RECA групата?

тук ще намерите платформата на RECA Group!

Контакт

Имате още въпроси или търсите подходящ консултант? Тогава просто се свържете с нас.

към формуляра за контакти

Посетете ни и тук

Освен глобалното интернет представяне на RECA, на нашия Youtube канал ще намерите и много видеа за света на RECA.